تبلیغات

در ایران برای مقطع تکمیلی کارشناسی ارشد مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل ،6 گرایش عمده با زیر شاخه های تخصصی موجود است:در ایران برای مقطع تکمیلی کارشناسی ارشد مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل ،5 نوع موسسه آموزش عالی فعالیت دارند:1.دانشگاه های دولتی 2.دانشگاه های آزاد اسلامی 3.دانشگاه های پیام نور 4.دانشگاه های غیر انتفاعی- غیر دولتی 5.پژوهشکده ها

گرایش علوم سیاسی در دانشگاه های دولتی،آزاد اسلامی،پیام نور و غیر انتفاعی _غیر دولتی؛گرایش روابط بین الملل در دانشگاه های دولتی،آزاد اسلامی ؛گرایش مطالعات منطقه ای در دانشگاه های دولتی و آزاد اسلامی ؛گرایش اندیشه های سیاسی در دانشگاه های دولتی ،آزاد اسلامی، غیر انتفاعی _غیر دولتی و پژوهشکده ها؛گرایش دیپلماسی وسازمان های بین المللی در انحصار دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه دولت  و گرایش سیاست گذاری عمومی نیز فقط در دانشگاه تهران موجود و تدریس میشود.


منبع