تبلیغات
نـگـارنـدۀ مـنـتـظـر - چهل پیام از نهج البلاغه
 

ـــ»» مجموعه حکایاتی پیرامون امام علی(ع)

ـــ»» آرشیو کامل مطالب...


چهل پیام از نهج البلاغه

بسم الله الرحمن الرحیم


خوشرویی دام دوستی است.

آنگاه كه بر دشمنت دست یافتی، بخشیدن او را سپاس دست یافتن بر او ساز.

ارزش آدمی به میزان همت اوست.

پیروزی به دوراندیشی است و دوراندیشی به راز داری.

چون بر تو درود فرستند، به بهتر از آن پاسخ ده.

هیچ همنشینی مانند اخلاق نیكو نیست.

از دست دادن فرصت ، موجب اندوه است.

آن كه میانه روی كرد، تنگدست نشد.

سخن بگویید تا شناخته شوید، براستی آدمی در زیر زبان خود نهفته است.

آن كه ارزش خود را نداند هلاك گردد.

دوست داشتن نیمی از عقل است.

برادرت را با نیكویی به او سرزنش كن و بدی او را با هدیه دادن به اوپاسخ ده.

آن كه با مردم مشورت كرد، خود را در خرد آنان شریك ساخت.

آن كه راز خویش را پنهان گذارد، اختیار كار را در دست خود قرار داد.

فراخ سینگی ابزار سروری و بزرگی است.

خوش مباد چهره هایی كه جز در هنگام بدی و زشتی دیده نمی شوند .

نخستین پاداش صبور از صبرش آن است كه مردم در برابر نادان یار او گردند.

جدل، تدبیر را از بین می برد.

در دگرگونی اوضاع زمانه، می توان افراد را شناخت.

آن كه لباس حیا پوشد، كسی عیب او را نبیند .

با خاموشی بسیار وقار پدیدار گردد.

آن كه به تو گمان نیك برد، (با درستكاری )گمان وی را راست دار .

حسد چون كم بود، تن سالم بود.

دوستت را چندان دوست مدار، شاید روزی دشمنت گردد و نسبت به دشمنت چندان كینه

ورزی مكن كه شاید روزی دوستت گردد.

همنشین بی خرد مباش كه او كار خود را برای تو آراید و دوست دارد كه تو نیز چون او باشی .

برای دانستن بپرس نه برای آزار دادن.

از نافرمانی خداوند حتی در نهان، بپرهیز! زیرا آن كه بیننده است، داوری كننده نیز است .

بی نیاز از عذر بودن ارزشمندتر است تا از روی راستی عذر آوردن .

كمترین حقی كه از خداوند بر گردن شماست آن است كه از نعمتهایش در راه انجام گناه یاری

نگیرید .

سخت ترین گناهان آن بود كه گناهكار آن را خوار شمرد.

آن چه را كه نمی دانی مگو بلكه هرچه را هم كه می دانی نگو.

با آن كس كه تو را سخن گفتن آموخت به تندی سخن مگو .

كار نیك را انجام دهید و چیزی از آن را كوچك مشمارید .

چه بسیار تصمیم های روز كه خواب آنها را بر هم زد .

پسر آدم را با فخر كردن چه كار كه آغازش نطفه و پایانش لاشه است.

پشت سر دیگران بد گویی كردن، سلاح فرد ناتوان است.

چه بسیار است پند و چه اندك است پند گرفتن.

آن كه اسیر سستی شد، حقوق را ضایع كرد.

آن كه از سخن چین پیروی كرد، دوست را از دست داد .

طمعكار گرفتار خواری است.


دیدگاه شما ( )


CopyRight © OneHos.Mihanblog.com All Right Reserved