تبلیغات
نـگـارنـدۀ مـنـتـظـر - حدیثی از پیامبر اکرم(ص) در مورد آخر الزمان
 

ـــ»» مجموعه حکایاتی پیرامون امام علی(ع)

ـــ»» آرشیو کامل مطالب...


حدیثی از پیامبر اکرم(ص) در مورد آخر الزمان

به نقل از ali_tavanaie در bidari-andishe.ir : از یکی از فضلا حدیثی در مورد نشانه های آخرالزمان از قول پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله شنیدم ، گفتم اینجا هم نقل کنم.
این حدیث چند نتیجه داره.
1. این که آخر الزمان رو بشناسیم
 2. اینکه جایگاه خودمون رو بشناسیم
3. این که بفهمیم بعد از ظهور چه چیزهایی تغییر خواهند کرد
این حدیث رو از جایی آوردم ، البته کمی ناقص هست ، اما باز هم خیلی مسائل رو داره :

مرحوم محدِّث قمی در "مُنتهـَی الآمال"(آخِر باب هفتم علائم ظهور) از علیّ بن ابراهیم قمى در تفسیر خود (۲/۳۰۳) از عبد الله بن عباس نقل كرده كه گفت :

با رسول خدا به زیارت حج رفتیم ، همان حجى كه بعد از آن رسول خدا (صلى الله علیه و آله و سلـَّم ) از دنیا رفت ، و یا به عبارت دیگر حجة الوداع - رسول خدا (صلى الله علیه و آله و سلـَّم ) در كعبه را گرفت و سپس روى نازنین خود را به طرف ما كرد و فرمود:

مى خواهید شما را خبر دهم از علامات قیامت ؟

و در آن روز سلمان رضى الله عنه از هر كس دیگر به آن جناب نزدیك تر بود، لذا او در پاسخ رسول خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ) عرضه داشت :

بله یا رسول الله

حضرت فرمود:

یكى از علامتهاى قیامت این است كه نماز ضایع میشود - یعنى از میان مسلمین مى رود و از شهوات پیروى میشود و مردم به سوى هواها میل مى كنند، مال مقامى عظیم پیدا مى كند و مردم آن را تعظیم مى كنند، دین به دنیا فروخته مى شود، در آن زمان است كه دل افراد با ایمان در جوفشان ، براى مُنكـَرات بسیارى كه مى بینند و نمى توانند آن را تغییر دهند آب مى شود آن چنانكه نمك در آب حل میگردد.

سلمان با تعجب عرضه داشت : یا رسولَ الله : به راستى چنین روزى خواهد رسید؟


فرمود:

آرى ، به آن خدائى كه جانم به دست او است ، اى سلمان در آن هنگام سرپرستى و ولایت مسلمانان را امراى جور به دست مى گیرند اُمَرائى كه وزرائى فاسق و سرشناسانى ستمگر و اُمَنائى خائن دارند.

سلمان پرسید: براستى چنین وضعى پیش خواهد آمد یا رسول الله ؟


فرمود:

آرى به آن خدائى كه جانم به دست او است اى سلمان در این موقع منكر، معروف ، و معروف ، منكر میشود، خائن امین قلمداد میگردد و امین خیانت میكند، دروغگو تصدیق میشود و راستگو تكذیب میگردد.

سلمان با حالت تعجب پرسید: یا رسول الله به راستى چنین چیزى خواهد شد؟


فرمود:

آرى به آن خدائى كه جانم به دست او است اى سلمان در آن روزگار زنان به امارت میرسند و كنیزان [=دخترک ها] طرف مشورت قرار میگیرند و كودكان بر فراز منبر میروند و دروغ نوعى زرنگى و زكات خسارت ، و خوردن بیت المال نوعى غنیمت شمرده شود، مرد به پدر و مادرش جفا ولى به دوستش نیكى مى نماید و ستاره دنباله دار طلوع میكند.

سلمان باز پرسید: یا رسول الله آیا چنین چیزى خواهد شد؟


فرمود:

آرى به آن خدائى كه جانم به دست او است اى سلمان ! در این موقع زن با شوهرش در تجارت شركت كند و باران در فصلش نیامده بلكه در گرماى تابستان مى بارد و افراد كریم سخت خشمگین مى گردند، مرد فقیر تحقیر میشود، در این هنگام بازارها به هم نزدیك میشوند وقتى یكى میگوید: (من چیزى نفروختم ) و آن دیگرى میگوید: (من سودى نبرده ام ) طورى مى گویند كه هر شنونده مى فهمد دارد به خدا بد و بیراه میگوید.

سلمان پرسید: آیا حتما چنین وضعى خواهد شد یا رسول الله ؟


فرمود:

آرى به آن خدائى كه جانم به دست او است ، اى سلمان در این هنگام اقوامى بر آنان مسلط مى شوند كه اگر لب بجنبانند كشته مى شوند و اگر چیزى نگویند دشمنان همه چیزشان را مباح و براى خود حلال مى كنند تا با بیت المالشان كیسه هاى خود را پر كنند و به ناموسشان تجاوز نموده ، خونشان را بریزند و دلهاشان را پر از وحشت و رعب كنند و در آن روز مؤمنین را جز در حال ترس و وحشت و رعب و رهبت نمیبینى .

سلمان عرضه داشت : یا رسول الله آیا چنین روزگارى بر مؤ منین خواهد گذشت؟

فرمود:

آرى به آن خدائى كه جانم به دست او است. اى سلمان در این هنگام چیزى از مشرق مى آورند و چیزى از مغرب تا امت اسلام را سرپرستى كنند، در آن روز واى به حال ناتوانان امت من ، از شرّ شرقیها و غربیها و واى به حال آن شرقیان و غربیان از عذاب خدا، آرى نه صغیرى را رحم میكنند و نه پاس حرمت كبیرى را دارند و نه از هیچ مقصرى عفو مى كنند، اخبارشان همه فحش و ناسزا است ، جثۀ آنان جثه و بدن آدمیان است ولى دلهاشان دلهاى شیاطین .

سلمان عرضه داشت : یا رسول الله آیا چنین روزى خواهد رسید؟


فرمود:

آرى به آن خدائى كه جانم به دست او است اى سلمان ، در این هنگام مردان به مردان اكتفا مى كنند و زنان به زنان و همانطورى كه پدر و اهل خانواده نسبت به دختر غیرت به خرج مى دهند نسبت به پسر نیز غیرت به خرج مى دهند، مردان به زنان شبیه میشوند و زنان به مردان و زنان بر مركب ها سوار مى شوند كه لعنت خدا بر این زنان از امّت من باد!

سلمان از در تعجب پرسید: یا رسول الله آیا چنین وضعى پیش مى آید؟


فرمود:

آرى به آن خدائى كه جانم به دست او است. اى سلمان ، در این هنگام مساجد طلا كارى و زینت مى شود آنچنان كه كلیساها و معبد یهودیان زینت مى شود، قرآنها به زیور آلات آرایش ‍ و مناره ها بلند و صفهای جماعت طولانى میشود اما با دلهائى كه نسبت به هم خشمگین است و زبانهائى كه هر یك براى خود منطقى دارد.

سلمان پرسید: یا رسول الله آیا این وضع پیش مى آید؟


فرمود:

آرى به آن خدائى كه جانم به دست او است ، در آن روز مردان و پسران امت من با طلا خود را مى آرایند و حریر و دیبا میپوشند و پوست پلنگ كالاى خرید و فروش میگردد.

سلمان پرسید: یا رسول الله آیا این نیز واقع خواهد شد؟

فرمود:

آرى به آن خدائى كه جانم به دست او است ، اى سلمان در آن روز ربا همه جا را میگیرد و یك عمل آشكار میشود و معاملات با غیبت [= غیر حضوری/ اینترنتی] و رشوه انجام میشود و دین، خوار و دنیا بلند مرتبه میشود.

سلمان گفت : یا رسول الله آیا این نیز واقع خواهد شد؟


فرمود:

آرى به آن خدائى كه جانم به دست او است اى سلمان در این هنگام طلاق زیاد میشود و هیچ حدّى [مثل سنگسار و رجم زناکاران یا تازیانه زدن ایشان] جارى نمیگردد و البته خداى تعالى از این بابت هرگز مُتضرّر نمیشود.

سلمان عرضه داشت : یا رسول الله آیا این نیز واقع خواهد شد؟


فرمود:

آرى به آن خدائى كه جانم به دست او است اى سلمان در این زمان كنیزان [=دخترک های] آوازه خوان و نوازنده پیدا میشوند و اشرار امت من بر امت ، ولایت و حكومت میكند.

سلمان پرسید: یا رسول الله آیا چنین وضعى خواهد شد؟


فرمود:

آرى به آن خدائى كه جانم به دست او است اى سلمان در این موقع اغنیاى امت من صرفاً به منظور گردش و تفریح به حج میروند و طبقه متوسط براى تجارت و فقرا به منظور خودنمائى و ریا حج میروند، در این هنگام است كه اقوامى قرآن را براى غیر خدا مى آموزند و آن را نوعى مِزمار (=ساز) و آلت موسیقى اتخاذ میكنند، اقوامى دیگر به تعلم فقه اسلامى میپردازند اما براى غیر خدا. در آن روزگار زنا زادگان زیاد میشوند. با قرآن آوازه خوانى میكنند و بر سر دنیا سر و دست میشكنند.

سلمان عرضه داشت : یا رسول الله آیا چنین وضعى خواهد شد؟

فرمود:

آرى به خدائى سوگند كه جانم به دست او است اى سلمان این وقتى است كه حرمتها و قرقها شكسته شود و مردم عالماً و عامداً در پى ارتكاب گناه باشند و اشرار بر اخیار مسلط شوند، دروغ فاش و بى پرده و لجاجتها ظاهر گردد و فقرا فقر خود را علنى كنند، مردم در لباس به یكدیگر مباهات كنند و باران در غیر فصل ببارد و مردم شطرنج و نرد و موسیقى را كارى پسندیده بشمارند و در مقابل، امر به معروف و نهى از منكر را عملى نكوهیده بدانند تا آنجا كه یك فرد با ایمان ذلیل ترین و منفورترین فرد امت شود و قاریان عابدان را ملامت كنند و عابدان قاریان را. این مردمند كه در ملكوت آسمانها رِجس (=پلیدی) و نجس نامیده میشوند.

سلمان از در تعجب پرسید: یا رسول الله آیا چنین وضعى پیش مى آید؟


فرمود:

آرى به آن خدائى كه جانم به دست او است اى سلمان در این هنگام است كه توانگر هیچ دلواپسى جز فقیر شدن ندارد، حتى یك سائل در طول یك هفته یعنى بین دو جمعه سؤ ال میكند و احدى نیست كه چیزى در دست او بگذارد.

سلمان باز پرسید: یا رسول الله آیا چنین روزگارى خواهد رسید؟

فرمود:

آرى به آن خدائى كه جانم در دست او است اى سلمان در این زمان رُوَیبـِضَة تكلم میكنند

پرسید: یا رسول الله پدر و مادرم فداى تو، رویبضه چیست ؟


فرمود:

شخص پست و احمقی به سخن در مى آید و در امور عمومی سخن میگوید كه هرگز سخن نمى گفت و پیش از آن مورد اعتناء کسی نبود. در این هنگام است كه مردم، دیگر زیاد زنده نمیمانند ناگهان زمین نعره اى میكشد و هر قومى چنین میپندارد كه زمین تنها در ناحیه او نعره كشید؛ بعد تا هر زمانى كه خدا بخواهد همچنان میمانند و سپس ‍ واژگونه میشوند و زمین هر چه در دل دارد بیرون میریزد -
و خود آن جناب فرمود:
یعنى طلا و نقره را - آنگاه با دست خود به ستونهائى كه در آنجا بود اشاره نموده و فرمود مثل این ، ولى در آن روز دیگر نه طلائى فائده دارد و نه نقره اى ، این است معناى آیۀ (فقد جاءَ اَشراطـُها = بتحقیق که علامتهای قیامت بیامد- سورۀ محمّد-ص/آیۀ 18).


.

دیدگاه شما ( )


CopyRight © OneHos.Mihanblog.com All Right Reserved